• Snel en veilig afgeleverd
  • Projecten ontwerp en uitvoering
  • Deskundig advies
  • Lage prijzen
  • 30 jaar ervaring
  • Veilig betalen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze Voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door ADM Foodpackage B.V. gevestigd in Bemmel -gemeente Lingewaard-, hierna te noemen "ADM", aangegaan.

1-2 De opdrachten of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van "ADM" haar algemene voorwaarden, waarbij geldt dat bijzondere van "ADM" haar algemene voorwaarden afwijkend bepalingen slechts bindend zijn indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van Contractpartijen en/of derden.
2-1 "ADM" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "ADM" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door "ADM" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transactie zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van "ADM" exclusief omzetbelasting en exclusief emballage en transport.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door "ADM" zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden "ADM" niet.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor "ADM" door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met "ADM" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluiten ter hare beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat "ADM" zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, keur enz., alsmede gegevens in druk werken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "ADM" bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of  overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "ADM" binden de laatste niet, voor zover ze door "ADM" niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijziging onderhevig en binden "ADM" niet.
6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,  kunnen deze worden doorberekend.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
7-1 Elk gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering  van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage.
8-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is te beoordeling van "ADM".

Artikel 9 Aanbetaling.
9-1 "ADM" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling  van minimaal 40% te vragen. Indien door wanprestatie van "ADM" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijn.
10-1 Opgeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "ADM" zijn de goederen te leveren.
10-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de Leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.
11-1 De verzending geschiedt op de wijze als door "ADM" aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen dan zijn extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Het werk omvat alleen dat gene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door "ADM" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijke of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan "ADM" ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor veranderingen overeengekomen levertijd door "ADM" buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annulering.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "ADM" reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet verwerkt tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan "ADM" als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht "ADM" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud "ADM" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclamatie.
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan en "ADM" terstond schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering "ADM" wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
15-2 "ADM" dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming  zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot de overeenstemming kunnen komen, dan word een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reclamatie naar het oordeel van "ADM" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. "ADM" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie.
16-1 Voor alle goederen en materialen die "ADM" niet zelf vervaardigt verleent zij nooit meer garantie dan door haar leverancier aan haar wordt gegeven, Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek respectievelijk importeurs of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
16-3 "ADM" haar garantie geldt niet indien "ADM" na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

Artikel 17 Retentierecht.
17-1 Wanneer "ADM" goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 Artikel 18 Aansprakelijkheid
18-1 "ADM" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven: B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld.
18-2 "ADM" is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel. alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van "ADM"  of van hen die door "ADM" te werk zijn gesteld.
18-3 "ADM" zal niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "ADM" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "ADM" , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "ADM" dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "ADM" overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 "ADM" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare eigen beoordeling om de koop overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
20-1 Zolang "ADM" geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van "ADM".
20-2 "ADM" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en Ontbinding.
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal "ADM" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op re schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft "ADM" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van Faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "ADM" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.
22-1 Betaling dient te geschieden voor levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 "ADM" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. I,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 "ADM" is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur. zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, zulks met een minimum van € 75,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand, uit het enkele feit dat "ADM" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Retourneren.
Wanneer u iets wilt retourneren gelden er een aantal voorwaarden, lees deze zorgvuldig door. Wij nemen alleen goederen terug als deze ongeopend en in de originele verpakking zitten. Bij het retourneren of omruilen van producten wordt 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Let daarom goed op wat u bestelt, let goed op de maat en het voltage/wattage van de producten. LET OP : Gebruikte artikelen nemen wij niet terug. Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 24 Toepasselijk Recht.
23-1 Op alle door "ADM" gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van "ADM", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.